2
YURIY DMITROVICH GERTS
Lokhovo, 1931 - Uzhgorod, 2012
Matrimonio rurale
Firmato Yu Gerts e datato 91 in basso a destra
Tempera su cartone, cm 50X70
OFFERTA LIBERA
3
VYACHESLAV VASILYOVYCH TOKAREV
Bogoroditsk, 1917 - 2001
Festa del villaggio
Tracce di firma in basso a destra
Olio su tela, cm 132,5X218
STIMA € 3.000 - 5.000
4
VOLODIMIR STEPANOVICH LES
Andreykovtsy, 1927 - Khmelnytskyi, 2007
Danza popolare
Firmato e datato 75 in basso a destra
Olio su tela, cm 198X133
STIMA € 1.100 - 1.500
5
LEONID GRIGORYEVICH FASHCHENKO
Zaporozhye, 1937 - 2010
Veduta del fiume Dniepr
Firmato Fashchenko in basso a destra
Olio su cartone, cm 45X57
STIMA € 200 - 300
6
OLEXANDR GRIGOROVICH MAKSIMENKO
Vilkhovatka, 1916 - Kyiv, 2011
Paesaggio con fiume
Firmato O Maksimenko in basso a sinistra
Olio su tela, cm 98X142
STIMA € 600 - 800
7
OLEXIY PAVLOVICH SOLODOVNIKOV
Tokarevo, 1928 - 2017
La sosta nel porto militare
Firmato Solodovnikov e datato 87 in basso a destra
Olio su tela, cm 50X67,5
OFFERTA LIBERA
8
OLEKSANDR MYKHAILOVICH LOPUKHOV
Gorodnya 1925 - Kiev, 2009
Paesaggio fluviale
Firmato A Lopukhov e datato 69 in basso a destra
Olio su cartone, cm 50X70
STIMA € 300 - 500
10
VICTOR IVANOVICH ZARETSKY
Belopolye, 1925 - Kiev, 1990
Paesaggio primaverile
Firmato V Zaretsky in basso a destra
Olio su tela, cm 50X60
STIMA € 600 - 800
12
VASILIY YAKOVLEVICH LAPTEV
Chelyabinsk, 1918 - 1995
Le rocce nere del Tanganai
Firmato V Laptev e datato 1959 in basso a destra
Olio su cartone, cm 34,5X51
STIMA € 700 - 900